+316 39478488 | info@wijzijnmeglio.nl

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Meglio B.V., gevestigd aan de Javastraat 68, 6524MG Nijmegen

 

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de onderstaande termen de volgende betekenis:

Wij of ons: Meglio B.V., de gebruikers van deze Algemene voorwaarden;

Prestaties: alle faciliteiten en/of diensten, waaronder trainingen, activiteiten, coaching, therapieën en overige verbintenissen, welke door Meglio B.V. worden aangegaan en/of geleverd uit hoofde van een overeenkomst;

Opdrachtgever: degene met wie wij een overeenkomst zijn aangegaan, waaronder de partij die een opdracht heeft gegeven tot of in wiens naam wij een prestatie zoals een training/activiteit/coaching/-therapie organiseren en/of leveren;

Overeenkomst: elk contract tussen ons en een opdrachtgever;

Leverancier: degene, niet zijnde de opdrachtgever, die goederen, diensten of andere op geld waardeerbaar prestaties aan ons levert;

De directie: zij die staan ingeschreven bij onze registratie bij de Kamer van Koophandel.

Deelnemer: degene, niet zijnde de opdrachtgever, die mede de opdracht heeft gegeven tot of in wiens naam of ten behoeve van wie wij een prestatie, waaronder een training/activiteit/coaching/therapie organiseren en/of, leveren;

Wederpartij: zowel opdrachtgever, deelnemer, coach als leverancier.

 

Artikel 2 Werkingssfeer

2.1       Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten, tenzij tussen ons en de wederpartij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2       Wij zijn slechts aan orders, overeenkomsten of wijzigingen daarvan en of aanvullingen daarop gebonden, nadat wij de bevestiging daarvan schriftelijk hebben geaccepteerd.

2.3       De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van wederpartijen is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.4       Voor zover één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van kracht.

2.5       Wij zijn gerechtigd deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd eenzijdig te wijzigen en de gewijzigde voorwaarden deel te laten uitmaken van een overeenkomst, mits opdrachtgever minimaal twee maanden voor het van kracht worden van een wijziging, daarvan schriftelijk in kennis wordt gesteld.

2.6       Opdrachtgever aanvaardt dat onze werknemers en de door ons voor de uitvoering van een overeenkomst met opdrachtgever ingeschakelde leveranciers zich jegens opdrachtgever en deelnemers op deze algemene voorwaarden kunnen beroepen.

 

Artikel 3 Offertes en overeenkomsten

3.1       Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zijn al onze offertes vrijblijvend.

3.2       Offertes met een herhalend karakter binden ons slechts voor het door ons schriftelijk vastgesteld tijdsbestek.

3.3       Uitingen op onze website gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod, maar binden ons niet.

3.4       Bij het uitblijven van schriftelijke acceptatie van een (gevraagde) offerte kunnen de organisatie kosten slechts in rekening worden gebracht, indien dit is overeengekomen. Dit geldt ook voor offertes uitgebracht aan ons door leveranciers.

3.5       De offerte heeft altijd een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Indien er binnen deze termijn geen ondertekend exemplaar van een offerte in het bezit van Meglio B.V. is, kunnen door de opdrachtgever geen rechten meer ontleend worden aan een offerte.

3.6       Indien een offerte, die uit meer onderdelen of prestaties bestaat gedeeltelijk wordt aanvaard, komt geen overeenkomst tot stand ten aanzien van de aanvaarde onderdelen of prestaties, tenzij wij daar schriftelijk mee akkoord gaan.

3.7       Overeenkomsten tussen ons en een opdrachtgever komen slechts tot stand door de ontvangst door ons van een door opdrachtgever getekend exemplaar van onze offerte, binnen 30 dagen na de offertedatum, tenzij schriftelijk met ons anders is overeengekomen.

3.8       Wij zijn na overleg met opdrachtgever gerechtigd de inhoud van de overeenkomst en de door ons te leveren prestaties en daaraan verbonden kosten te wijzigen.

 

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

4.1       De met ons overeengekomen prestatie vormen jegens opdrachtgever en de deelnemer een inspanningsverbintenis welke naar beste kunnen zal worden uitgevoerd.

4.2       Elke overeenkomst met ons, die tevens een opdracht is, wordt aangegaan, met uitsluiting van artikel 7: 404 en 7: 407 lid 2 BW.

4.3       Voor zover tijdens de uitvoering van een overeenkomst tussen opdrachtgever en ons op de overeenkomst van toepassing zijnde wet – en/of regelgeving wijzigt, waardoor voor opdrachtgever en/of ons nieuwe verplichtingen ontstaan, worden de prestaties van ons op grond van deze gewijzigde wet – en/of regelgeving uitgevoerd, waarbij opdrachtgever gehouden is eventuele (aanvullende) door ons bij opdrachtgever in rekening gebrachte kosten te voldoen.

 

Artikel 5 Volmachten en toestemming

5.1       Opdrachtgever aanvaardt, dat enkel en alleen de directie – hetzij persoonlijk hetzij bij schriftelijke volmacht aan een van onze medewerkers – bevoegd is om in een overeenkomst bedingen op te nemen, die afwijken van deze algemene voorwaarden.

5.2       Toezeggingen verricht door niet tot vertegenwoordiging van ons bevoegde personen binden ons slechts, voor zover deze toezeggingen door een tot vertegenwoordiging bevoegde persoon namens ons schriftelijk aan opdrachtgever zijn bevestigd.

5.3       Degene, die namens de opdrachtgever optreedt, wordt verondersteld daartoe door de opdrachtgever gemachtigd te zijn.

5.4       Opdrachtgever verbindt zich jegens ons te bewerkstelligen, dat de deelnemer instemt met de door ons krachtens een overeenkomst te leveren prestaties.

 

Artikel 6 Termijnen

6.1       Door ons in offertes en overeenkomsten vermelde termijnen gelden als aanduiding bij benadering en binden ons niet, tenzij in een overeenkomst uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

6.2       Wij raken slechts in verzuim, nadat wij schriftelijk in gebreke zijn gesteld en ons een redelijke termijn is gegund om een prestatie te leveren en wij binnen die redelijke termijn niet alsnog de prestatie leveren.

6.3       Wij raken nimmer in verzuim als het niet tijdig of niet volledig leveren van een prestatie (mede) te wijten is aan het aan ons door opdrachtgever of een deelnemer verstrekken van (deels) onjuiste of (deels) onvolledige informatie.

6.4       Wij raken nimmer in verzuim indien een opdrachtgever jegens ons in verzuim is met het verrichten van een opeisbare verbintenis.

 

Artikel 7 Tarieven en betalingsvoorwaarden

7.1       De tarieven van een (samengesteld) programma zijn exclusief BTW en exclusief andere van overheidswege op te leggen heffingen, tenzij anders is aangegeven. Prijzen zijn geldend voor het programma zoals omschreven op de bevestiging, tenzij anders is aangegeven (bijvoorbeeld richtprijzen bij een offerte voor een komend jaar).

7.2       Bij aanvang van de levering van een prestatie zoals een training/activiteit/coaching/therapie ontvangt opdrachtgever een factuur. Deze dient binnen 2 weken na de factuurdatum te worden overgemaakt op bankrekeningnummer: NL49 INGB 0008 9508 80 t.n.v. Meglio B.V. te Nijmegen onder vermelding van het factuurnummer.

7.3       Wij zijn gerechtigd al dan niet tussentijds van opdrachtgever nadere zekerheid te verlangen en verkrijgen voor de nakoming van een verbintenis jegens ons, voordat wij gehouden zijn prestaties te leveren of voort te zetten.

7.4       Extra deelname aan een prestatie zoals een training/activiteit/coaching/therapie kan achteraf aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Opdrachtgever ontvangt hiervoor een factuur. Deze dient binnen 2 weken na de factuurdatum te worden overgemaakt.

7.5       Andere niet in de opdrachtbevestiging opgenomen posten, waaronder additionele uitgaven tijdens een prestatie, zoals een training/activiteit/coaching/therapie worden achteraf gefactureerd.

7.6       Eventuele veranderingen in de B.T.W.-tarieven komen ten laste van de opdrachtgever.

7.7       Indien de opdrachtgever een der betalingen nalaat tijdig te voldoen, zijn wij gerechtigd de overeenkomst zonder opgave van redenen en zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn, (geheel of gedeeltelijk) te ontbinden. De door ons gemaakte kosten zullen alsnog aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

7.8       Vanaf de datum dat de betalingen door de opdrachtgever plaats had moeten vinden tot de datum van betaling is de opdrachtgever, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is, de wettelijke rente verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als een hele telt.

7.9       Alle kosten van eventuele invordering, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, komen ten laste van de opdrachtgever, waarbij de buitengerechtelijke invorderingskosten worden bepaald op tenminste 25% van de overeengekomen totaalprijs (met een minimum van € 113,45).

7.10     Het vervoer naar en van een door ons te leveren prestatie zoals een training/activiteit/coaching/therapie is op eigen gelegenheid en voor eigen risico van opdrachtgever en deelnemer.

7.11     Een opdrachtgever, die tevens ondernemer is, is niet gerechtigd de betaling van een factuur aan ons op te schorten of een factuur van ons te verrekenen met een (gestelde) vordering van opdrachtgever op ons.

 

Artikel 8 Annuleringsvoorwaarden

8.1       Tot zes weken voor de start van de uitvoering van een overeenkomst door ons, is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren, met dien verstande, dat bij annulering opdrachtgever aan ons 20% kostenvergoeding van het met opdrachtgever overeengekomen totaalbedrag verschuldigd is. Voor zover opdrachtgever een overeenkomst met ons annuleert binnen de periode van zes weken tot een week voorafgaand aan de uitvoering van een overeenkomsten door ons, is opdrachtgever gehouden 50% kostenvergoeding van het met opdrachtgever overeengekomen totaalbedrag te voldoen. Bij annulering in de week voorafgaand aan de start van de uitvoering van een overeenkomst door ons is opdrachtgever als kostenvergoeding het volledige met ons overeengekomen totaalbedrag verschuldigd, tenzij wij aanleiding zien een lager bedrag bij opdrachtgever in rekening te brengen. Een wijziging in het aantal deelnemers aan een training of activiteit dient binnen een termijn van vijf dagen voor de start van de uitvoering van een prestatie aan ons te zijn doorgegeven.

8.2       Bij trainingen/activiteiten die meer dan drie maanden van te voren geboekt zijn, zijn wij niet aansprakelijk voor omstandigheden die er voor zorgen dat bepaalde onderdelen (accommodatie, logistiek of outdoor activiteiten) geen doorgang kunnen vinden (bijvoorbeeld door tussentijds faillissement van de uitvoerder). Wij verplichten ons wel om een alternatief programma te organiseren op dezelfde geplande datum, dan wel op een alternatieve datum.

8.3       Wij zijn gerechtigd tot de met opdrachtgever overeengekomen som, indien opdrachtgever, dan wel een deelnemer niet of te laat verschijnt bij de start van een door ons te leveren prestatie. Wij zijn gerechtigd extra kosten bij opdrachtgever in rekening te brengen indien door het niet of te laat verschijnen van opdrachtgever of een deelnemer een door ons te leveren prestatie niet of niet geheel kan plaatsvinden of naar een nader tijdstip verplaatst dient te worden.

 8.4      Wij zijn gerechtigd een overeenkomst met opdrachtgever geheel of gedeeltelijk op te zeggen of geheel of gedeeltelijk te ontbinden voor zover er volgens ons sprake is van bijzondere omstandigheden zoals het niet of onvoldoende meewerken door opdrachtgever of deelnemer aan de uitvoering van de overeenkomst en/of sprake is van een vertrouwensbreuk tussen ons en opdrachtgever en/of een deelnemer, alsmede bijzondere omstandigheden in de ruimste zin des woords.

 

Artikel 9 Verplichtingen van Opdrachtgever en Deelnemers

9.1       Opdrachtgever verbindt zich jegens ons om voorafgaand aan de uitvoering van onze prestaties alle door ons voor de uitvoering van de overeenkomst, van belang zijnde informatie te verstrekken, waaronder informatie over een deelnemer.

9.2       Opdrachtgever verbindt zich jegens ons om tijdens de uitvoering van de overeenkomst desgevraagd, dan wel uit eigen beweging alle aanvullende voor de uitvoering van de overeenkomst van belang zijnde informatie te verstrekken, waaronder aanvullende informatie over een deelnemer.

9.3       Alle personen moeten zich er terdege van bewust zijn dat deelname aan sommige trainingen/-activiteiten/coaching/therapie van deelnemers grote lichamelijke en geestelijke inspanning kan vergen. Bij buitenactiviteiten, als onderdeel van een training, staat veiligheid boven alles. Een uitgebreide instructie met betrekking tot veiligheid wordt gegeven bij iedere buitenactiviteit. In ieder prestatie kunnen wijzigingen optreden indien de veiligheidsfactoren dit vereisen. Elke deelnemer wordt geacht tevens zelf de nodige waakzaamheid en veiligheid in acht te nemen en de instructies op te volgen, wanneer de deelnemer gezondheidsklachten heeft en tijdens een prestatie deze gezondheid in gevaar kan komen dient deelnemer dit van te voren te melden.

9.4       Wij en/of de leveranciers van bepaalde evenementen behouden zich het recht voor deelnemers uit te sluiten van deelname van een door ons georganiseerde activiteit, indien het vermoeden bestaat dat een deelnemer niet in staat is deel te nemen aan een activiteit.

9.5       Indien deelnemers moeilijkheden veroorzaken of kunnen gaan veroorzaken en/of naar ons inzicht niet toelaatbaar gedrag uiten, kunnen wij besluiten hen verdere deelname te ontzeggen, zonder het verlenen van restitutie.

 

Artikel 10 Overmacht

10.1     Indien wij tijdelijk verhinderd zijn in het nakomen van enige prestatie, als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan onze schuld en eveneens niet krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor onze rekening komt, zijn wij bevoegd de nakoming van enige prestatie voor de duur van de verhindering op te schorten en zullen wij opdrachtgever daarvan met bekwame spoed in kennis stellen.

10.2     Onder een tijdelijke verhindering zoals bedoeld in artikel 10.1 wordt onder meer verstaan storingen in internet of telecommunicatiemiddelen, tekortkomingen van leveranciers in de nakoming van verbintenissen jegens ons welke van belang zijn voor de uitvoering van de overeenkomst door ons met opdrachtgever, storingen in de levering van energie, storingen in automatisering of de cloud, vertraging in het verkeer, waaronder mede wordt verstaan treinverkeer, stroomstoringen, ongelukken, brand, diefstal, ziekte van personen betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst tussen ons en opdrachtgever, werkstakingen en waterschade.

10.3     Indien zich omstandigheden voordoen zoals bedoeld in artikel 10.1 en 10.2 verbinden wij ons jegens opdrachtgever in overleg te treden over de gevolgen van die omstandigheden voor de verdere uitvoering van onze prestaties.

10.4     Voor zover na afloop van een tijdelijke verhindering zoals bedoeld in artikel 10.1 en 10.2 nakoming van een prestatie op ons een onredelijk zware last legt, zijn wij gerechtigd de overeenkomst met opdrachtgever geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de opdrachtgever die een onderneming is aanspraak kan maken op enige schadevergoeding, onder gehoudenheid van opdrachtgever het bedrag gemoeid met de prestaties die wel geleverd zijn te voldoen.

10.5     Voor zover wij blijvend verhinderd zijn, door omstandigheden zoals bedoeld in artikel 10.1 en 10.2 onze prestaties jegens opdrachtgever na te komen zijn zowel wij als opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden voor het deel van de overeenkomst dat op het tijdstip van de ontbinding nog niet was uitgevoerd.

 

Artikel 11 Aansprakelijkheid

11.1     Behoudens opzet of grove schuld van ons, onze werknemers of door ons ingeschakelde leveranciers, zijn wij jegens opdrachtgever, een deelnemer, dan wel een derde niet aansprakelijk voor schade als gevolg van, of samenhangend met de uitvoering van een overeenkomst met opdrachtgever, dan wel onrechtmatige daad, dan wel enige andere rechtsgrond.

11.2     Wij zijn nimmer aansprakelijk voor schade die (mede) het gevolg is van het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie aan ons door opdrachtgever, dan wel deelnemers.

11.3     Wij, alsmede de leveranciers en de uitvoerders zijn niet aansprakelijk jegens opdrachtgever of een deelnemer voor verlies, diefstal en/of beschadiging aan kleding en/of goederen van opdrachtgever of deelnemers tijdens, voorafgaand aan of na het leveren van een prestatie, tenzij er van onze kant sprake is van opzet grove nalatigheid.

11.4     Ter verdere beperking van aansprakelijkheid en gehoudenheid schade te vergoeden, geldt dat aansprakelijkheid en gehoudenheid schade te vergoeden nimmer verder strekt, dan schade waarvoor wij verzekerd zijn, tot het bedrag dat onze verzekeraar aan ons uitkeert.

11.5     Ter verdere beperking van aansprakelijkheid en gehoudenheid schade te vergoeden geldt, dat voor zover onze verzekeraar geen uitkering verricht met betrekking tot het schade toebrengende feit, aansprakelijkheid van ons nimmer verder strekt, dan het door ons aan opdrachtgever in rekening gebrachte bedrag voor de overeenkomst waaruit het schade toebrengend feit voortvloeit.

11.6     Jegens opdrachtgever deelnemers of derden zijn wij nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade, letselschade, schade door bedrijfsstoringen, derving van inkomsten, gevolgschade, indirecte schade, vermindering van goodwill en schade als gevolg van geheel of gedeeltelijke vernietiging van gegevens.

11.7     Opdrachtgever is gehouden binnen dertig dagen nadat een schade toebrengend feit zich heeft voorgedaan daarvan schriftelijk aan ons melding te maken. Eventuele aansprakelijkheid van ons vervalt, voor zover de aansprakelijkheid niet binnen twaalf maanden, nadat het schade toebrengend feit zich heeft voorgedaan dit feit schriftelijk aan ons is gemeld.

11.8     Opdrachtgever is gehouden te bewerkstelligen, dat deelnemers met betrekking tot alle door ons te leveren prestaties zelf een passende WA- en ziektekostenverzekering hebben afgesloten.

 

Artikel 12 Toepasselijk recht en Geschilbeslechting

12.1     Op elke overeenkomst tussen ons en opdrachtgever is met uitsluiting van het recht van andere staten en met uitsluiting van het Weens Koopverdrag Nederlands recht van toepassing.

12.2     De bevoegde rechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem is met uitsluiting van andere gerechtelijke instanties bevoegd in eerste aanleg kennis te nemen van geschillen tussen opdrachtgever en ons, behoudens voor zover krachtens een dwingende wetsbepaling een andere gerechtelijke instantie bevoegd is van een geschil tussen opdrachtnemer en ons kennis te nemen.